Registraties.

KindSupport is lid van de erkende beroepsvereniging VvvK en tevens lid RBCZ. Om die reden wordt integratieve kinder- en jeugdtherapie door de individuele aanvullende zorgverzekering praktisch vergoed. Kinder- en jeugdtherapie valt onder de alternatieve zorg/natuurgeneeswijze. Bekijk het overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2019.

De zorgverzekeraar kan vragen om registraties en AGB-codes. Voor KindSupport zijn deze als volgt:

AGB-code kindertherapeut: 90-044761
AGB-code kinderpraktijk: 90-053456logo VvvK nw klein

Beroepsvereniging VvvK: A-11-136
(Vereniging van en voor Kindertherapeuten)

RBZC licentienummer: 409131Rrbcz logo transp r new2 (1)
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

SCAG registratienummer: 11745logo scag 300x181
(Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

SKJ registratienummer: 100024164
logo SKJ(Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Klachtenreglement

Bij het verlenen van goede zorg past  ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van de bij de VvvK aangesloten therapeuten. Elke VvvK-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit gebeurt via de beroepsvereniging VvvK. De VvvK heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. Klik hier voor een folder over de geschillencommissie S.C.A.G.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw of jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de aanmeldings- en ingangsklacht en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw of jouw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw of jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw of jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw of jouw gegevens.

Als uw of jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw of jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw of jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw of jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw of jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan
  opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw of jouw gegevens, dan zal ik daarover eerst informeren en expliciet uw of jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,
15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:
- naam, adres en woonplaats,
- geboortedatum,
- de datum van de behandeling,
- een korte omschrijving van de behandeling,
- de kosten van het consult.

Logo small